STANOVY KLUBU

ITA-SKI CLUB z. s.
Stanovy spolku

Čl. I
Název a sídlo

1. Název spolku je ITA-SKI CLUB z. s. (dále jen „spolek“).

2. Sídlo spolku je Brno.

3. ITA-SKI CLUB z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „OZ“), a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Čl. II
Účel spolku

1. Spolek ITA-SKI CLUB je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem provozování veřejně prospěšné činnosti a naplňování společného zájmu a potřeb členů spolku.

2. Spolek je jako lyžařský klub členem skupiny ITA-SKI, kde je mj. jiné sdružena cestovní agentura ITA-SKI TRAVEL s.r.o., specializovaná na lyžařské zájezdy a pobyty, a dále její organizační složka – lyžařská škola ITA-SKI SCHOOL.

2. Posláním spolku je především dobrovolné sdružování příznivců lyžování, zejména, a to s cílem všeobecné podpory rozvoje lyžování a jeho provozování, dále též uspokojování potřeb a zájmů členů spolku a sympatizantů skupiny ITA-SKI, rozvoji vzájemných vztahů, vzdělávání v oblasti lyžování, pořádání společných akcí atp.

Čl. III
Hlavní činnost

1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:
a) výuky a vzdělávání v oblasti lyžování, a to včetně školení lyžařských pedagogů,
b) pořádání společných akcí v podobě lyžařských závodů a souvisejících soutěží,
c) praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,
d) pořádání seminářů, přednášek a vzdělávacích akcí, zaměřených především na výuku lyžování, bezpečnost při lyžování s akcentem na prevenci nehod a úrazů při lyžování,
e) šíření osvěty v oblasti bezpečnosti při provozování lyžování směrem k laické, ale i odborné veřejnosti,
f) zvyšování informovanosti o právních aspektech provozování lyžování a jejich dopadech, včetně právní odpovědnosti lyžařské veřejnosti, lyžařských pedagogů i lyžařských areálů,
g) zajištění poskytování právního poradenství a pomoci v oblasti provozování lyžování,
h) propagace aktivit spolku i osvětové činnosti, vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
i) poradenské a konzultační činnosti v oblasti lyžování,
j) spolupráce na vědecko – výzkumné a legislativní činnosti v oblastech výuky lyžování, bezpečnosti při lyžování, právních aspektech lyžování, podíl na vytváření lyžařského práva, jakožto specifického odvětví lex sportiva,
k) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy lyžařské veřejnosti i lyžařských pedagogů,
l) realizace projektů směřujících ke zvýšení úrovně organizace výuky lyžování, profesních kvalifikací, ustavení odborných zastřešujících organizací, jednání s relevantními odbornými institucemi i zahraničními profesními či obdobně zaměřenými subjekty.

Čl. IV
Vedlejší činnost

1. Spolek vykonává hospodářskou činnost pouze jako vedlejší činnost výlučně pro podporu své hlavní činnosti nebo za účelem hospodárného využití svého majetku.

2. Případný zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít výhradně pro spolkovou činnost
a správu spolku.

Čl. V
Další cíle

1. Mezi další cíle spolku patří:
a) propagace českého lyžování a úrovně výuky lyžování v zahraničí, zejména v Itálii,
b) propagace italských lyžařských areálů a středisek v České republice, a to zejména se zaměřením na region Jižní Tyrolsko a střediska Alpe di Siusi / Val Gardena.

Čl. VI
Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být každá fyzická nebo
právnická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která o členství projeví aktivní zájem, a to podáním a podpisem řádně vyplněné přihlášky, čímž vysloví souhlas s posláním spolku, právy a povinnostmi členů, zaváže se dodržovat stanovy spolku. K přijetí za čestného člena dochází na základě souhlasu statutárního orgánu spolku.

2. Členství je řádné, a to individuální i kolektivní, přidružené a čestné. Pouze řádní členové mají právo aktivní účasti na členské schůzi.

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4. Pokud je členem právnická osoba, za tuto jedná její statutární orgán nebo jím určený zástupce. Členství právnických osob či jiných sdružení je považováno za členství kolektivní.

5. Nezletilé fyzické osoby let získávají status přidruženého člena, po nabytí zletilosti se
automaticky stávají řádnými členy.

6. K přijetí nezletilých fyzických osob za členy je třeba písemného souhlasu jejich zákonného zástupce.

7. Za čestného člena může být přijata osoba, která má významný podíl na rozvoji lyžování nebo tohoto spolku, o udělení čestného členství rozhoduje statutární orgán spolku, čestné členství vzniká na základě tohoto rozhodnutí, o kterém je proveden zápis.
8. Členství ve spolku, vyjma výše uvedeného členství čestného, vzniká na základě schválení písemné přihlášky statutárním orgánem spolku a současně uhrazením členského příspěvku, opakovanou úhradou členského příspěvku ve stanovené lhůtě se členství obnovuje. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku. Statutární orgán spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

9. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena statutárnímu orgánu spolku,
b) neuhrazením členského příspěvku na dané období do vyhlášeného data, a to prvním dnem prodlení s úhradou,
c) úmrtím člena,
d) vyloučením člena, přičemž členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí o vyloučení,
e) zrušením čestného členství rozhodnutím statutárního orgánu,
f) zánikem členské právnické osoby,
g) zánikem spolku,
případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
10. Spolek vede evidenci členů, seznam členů spolku je neveřejný a slouží výhradně k interním potřebám spolku, členové při vyplnění přihlášky udělují souhlas s uvedením jejich údajů v evidenci, způsob vedení evidence určí interní směrnice. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí statutární orgán při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
11. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. VII
Práva a povinnosti členů

1. Každý člen spolku má právo:
a) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
b) podílet se na praktické činnosti spolku,
c) využívat výhod, které z členství vyplývají,
d) kdykoliv vystoupit ze spolku na základě písemné žádosti.

2. Řádný člen má právo:
a) účastnit se jednání členské schůze,
b) být jmenován do orgánů spolku.

3. Řádný a přidružený člen spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,
b) platit členské příspěvky stanovené spolkem v aktuální platné výši, přičemž výši a splatnost členských příspěvků určuje statutární orgán interním předpisem a uvedením na přihlášce; čestní členové jsou od povinnosti hradit členské příspěvky osvobozeni,
c) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nejednat v rozporu se zájmy spolku, chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

4. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. VIII
Organizační struktura

1. Pro zabezpečení chodu spolku jsou ustanoveny následující orgány:

1.1 statutární orgán
a) statutárním orgánem je prezident spolku jako individuální orgán, jmenovaný zakládajícími členy,
b) funkční období je deset let, pro další funkční období ve stejné délce zakládající členové jmenují nástupce nebo určí způsob jeho volby; stejně postupují pokud prezident spolku není schopen vykonávat svou funkci během funkčního období,
c) pokud není možné jmenovat prezidenta spolku výše uvedeným způsobem, zvolí jej shromáždění členů dle pravidel členské schůze,
d) působnost statutárního orgánu – statutární orgán jedná za spolek samostatně ve všech věcech, včetně dispozic s jeho majetkem, zastupuje spolek navenek a přísluší mu organizační, hospodářské a administrativní vedení spolku. Za spolek může jednat rovněž statutárním orgánem zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

1.2 nejvyšší orgán – nejvyšším orgánem je statutární orgán, tedy prezident spolku, a to v souladu s § 247 OZ. Tento rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
b) zpracovává i schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
c) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
d) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,
e) rozhoduje o vstupu spolku do jiné korporace, zřízení pobočného spolku, splynutí, sloučení či změně právní formy,
f) rozhoduje o členství spolku v národních i mezinárodních organizacích, sdruženích a svazech, a to v souladu se zájmy a zaměřením spolku,
g) rozhoduje o možnosti hlasování o jím určených záležitostech spolku prostřednictvím členské schůze,
h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
a) rozhoduje o zániku spolku.

2. Členská schůze je orgánem fakultativním s pomocnou funkcí, není nejvyšším orgánem
spolku. Může být svolána statutárním orgánem dle potřeby, účast členů na členské schůzi je dobrovolná. Členskou schůzi svolá statutární orgán i na návrh nejméně jedné třetiny členů spolku pro potřeby projednání záležitostí členů, jejich návrhů či námitek.

3. Členskou schůzi může svolat kterýkoliv člen v případě, že statutární orgán není schopen vykonávat svou působnost déle než tři měsíce, na členskou schůzi přechází působnost nejvyššího orgánu do doby, než bude zajištěn výkon funkce statutárního orgánu.

4. Pokud je členské schůzi nejvyšším orgánem svěřena kompetence rozhodovat o určité záležitosti, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů z celkového počtu členů spolku. Členská schůze pak rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas člena statutárního orgánu. Právo zúčastnit se členské schůze má každý člen, hlasovací právo má jen řádný člen, hlas čestného člena je považován za hlas poradní.
5. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

6. Každý řádný člen je oprávněn požadovat i obdržet vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

7. V případě rozhodování o záležitostech spolku prostřednictvím členské schůze, může tato přijímat svá rozhodnutí také per rollam korespondenčně. Návrh musí obsahovat alespoň obsah usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaje, kde jsou tyto uveřejněny, a údaj o termínu, do kterého se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než deset dnů. K platnosti písemného rozhodování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením data, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou nebo elektronickým podpisem, případně odeslané datovou schránkou člena nebo z jeho ověřené e-mailové adresy.

8. Prezident spolku je oprávněn na základě potřeb spolku ustanovit poradní sbor, do něhož je oprávněn jmenovat kteréhokoliv z řádných či čestných členů nebo externích odborníků, o jmenování členů poradního sboru učiní zápis. Prezident spolku je rovněž oprávněn zřizovat i další interní organizační složky dle potřeb spolku, přičemž tyto podléhají jeho vedení.

Čl. IX
Zásady hospodaření

1. Spolek je neziskovou organizací, jejíž příjmy tvoří zejména členské příspěvky, přijaté dary od fyzických či právnických osob, získané dotace a granty; tyto budou používány výhradně na zajištění činnosti spolku v souladu s jeho posláním a plány činnosti.

2. Výdaje spolku jsou orientovány na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho formami činnosti určených těmito stanovami.

3. K plnění svých úkolů nebo zajištění finančních zdrojů pro svou činnost může spolek prostřednictvím svého statutárního orgánu zřídit organizační jednotku spolku ve formě pobočného spolku nebo založit dceřinou obchodní korporaci, přičemž za dluhy svých organizačních jednotek ručí hlavní spolek do výše svých vkladů.

4. Za hospodaření odpovídá statutární orgán spolku, odpovídá rovněž za zajištění vedení transparentní evidence v podobě účetních výkazů a souvisejících dokumentů dle zákona a vytvořených interních směrnic.

Čl. X
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

1. V případě zániku spolku rozhodnutím statutárního orgánu o jeho přeměně, přechází veškeré jmění spolku na jeho právního nástupce.

2. V případě zániku spolku jiným způsobem určeným zákonem je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. XI
Rozhodčí doložka

1. Veškeré spory stran vzniklé ze vztahů mezi nimi v souvislosti s těmito stanovami budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení jediným rozhodcem Dr. Vítem Horáčkem, advokátem, č.ev. 3955, IČ: 66224284, se sídlem Václavská 316/12, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00. Místem konání rozhodčího řízení je sídlo rozhodce na adrese Václavská 316/12, Praha 2 – Nové Město, PSČ 120 00.

2. Rozhodce je oprávněn rozhodnout dle svého uvážení jen na základě písemností bez nařízení ústního jednání. Rozhodce použije české hmotné a procesní právo .

3. Poplatek za rozhodčí řízení před rozhodcem činí 2 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 2.000,- Kč. Poplatek je splatný na výzvu rozhodce ve lhůtě 10 dnů. Nelze-li určit výši poplatku z hodnoty předmětu sporu, je stanovena jeho výše na částku 10.000,- Kč. Již zaplacený poplatek za rozhodčí řízení se nevrací. Veškeré poplatky se platí k rukám rozhodce, a to buď v hotovosti, nebo na určený bankovní účet. Výpočet poplatků se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky.

2. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující schůzi spolku dne 10.10.2016 a nabývají platnosti a účinnosti dnem zápisu spolku do veřejného rejstříku.

V Brně dne 10. října 2016

Zapsal:                                        Ověřila:

Ladislav J. Janků                        Petra Hrtáňová